Audyt, kontrola i sterowanie jakością

Audyt jakości ma na celu określenie czy wszelkie działania podejmowane w związku z zarządzaniem jakością (np. wykorzystanie diagramu procesu), jak również ich wyniki są odpowiednio realizowane i zgodne z obowiązującymi normami. Generalnie audyt jakościowy definiowany jest jako „systematyczny, niezależny i udokumentowany proces uzyskiwania dowodu z audytu oraz jego obiektywnej oceny w celu określenia stopnia spełnienia kryteriów audytu”. Taki audyt ma również ścisły związek z kontrolą i sterowaniem jakością w danej organizacji i w przedsiębiorstwie.

Zastosowanie audytu jakości daje przede wszystkim możliwość optymalnej oceny sytuacji w danej firmie. Celem tego zabiegu jest kontrola i wyeliminowanie ewentualnych błędów oraz ich korygowanie w przepływie firmowych materiałów i informacji. Wszystko to daje możliwość stałego doskonalenia wszelkich procesów technologicznych w przedsiębiorstwie, przyczyniając się do wytwarzania produktów najwyższej światowej jakości.

Kontrola jakości w przedsiębiorstwie ma natomiast na celu bardzo dokładne sprawdzenie i przetestowanie danego produktu pod kątem potwierdzenia zgodności z obowiązującymi normami. Takiej kontroli najczęściej dokonuje sztab odpowiednio wyspecjalizowanych osób (nie mogą być to jednak pracownicy danej firmy). W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności z przyjętymi normami jakości, dany produkt jest odrzucany lub oddany celem naniesienia właściwych poprawek.

Sterowanie jakością w przedsiębiorstwie stanowi swego rodzaju system, chroniący cały proces technologiczny przed występowaniem jakichkolwiek wad i niedociągnięć. Ma on na celu nadanie odpowiednich cech danemu produktowi, zgodnych z ogólnie przyjętymi normami i oczekiwaniami klientów. Działania w sterowaniu jakością skupiają się ponadto na dokładnym monitorowaniu wszelkich działań produkcyjnych, celem równoczesnej eliminacji przyczyn wpływających na gorszą jakość wyrobów.